بازار سهام ١٠ روزی است که وارد فاز نوسانی شده ، در این شرایط است که سهامداران با این پرسش های اساسی مواجه هستند.بخریم ، بفروشیم یا سهامداری کنیم؟؟