صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه مفید با زیان بیش از ١۵ درصد و صندوق های سینا، گنجینه ارمغان مس، بذرآفرین امید با بازده منفی...