این اوراق سود ٢١ درصدی داشته و در قیمت های محدوده ٩۴ هزار تومان در هر برگه عرضه می شود که سود موثر اوراق با دید پایان پذیره نویسی یعنی اسفند ماه٩٧در سطح ٢٣ درصد قرار می گیرد و گزینه بسیار مناسب و جذابی برای سرمایه گذاری در اوراق های مشارکت به شمار می رود.