از ٢ هفته پیش که سهم معرفی شد، بازدهی ۴٠ درصدی برای سهامداران با رشد تا ۵٧٠ تومان بدست آمد، اکنون به بررسی مجدد نمودار سهم خواهیم پرداخت...