بشهاب و بموتو از شرکت های فعال در این صنعت طی شهریور ماه با افزایش نرخ مواجه شدند ...