به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پس از عبور از مقاومت خود به نظر می رسد در مسیر صعودی خود همچنان به رشد قیمتی تا اهداف قیمتی ذکر شده ادامه دهد.