به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ارزش ان ای وی و ذاتی بالای این سهم در کنار توان رشد سودسازی به دلیل رشد سود شرکت های زیر مجموعه احتمال بازدهی خوبی را در این سهم پدید آورده است