برآیند عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز در این مدت شایان توجه است. بر این اساس اکثر قریب به اتفاق صندوق ها توانستند شش ماهه نخست سال را با ثبت بازدهی مثبت پشت سر گذارند که در این بین عملکرد ٨ صندوق با کسب سود بیش از ٨٠ درصد بیش از سایرین شاخص بود...