سهام این شرکت عمدتا از نوسان سهام زیر مجموعه شامل بانک پارسیان و چهار قطعه ساز مهم و سرمایه گذاری سمند در سرفصل دارایی های غیر بورسی اثر خواهد گرفت بطوریکه با نوسان ١٠ تومانی بانک پارسیان ...