شرکت به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد که این موضوع ضمن افزایش نرخ فروش محصولات پلی استری، می تواند درآمدعملیاتی شرکت را به میزان ...