به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم بر مدار موج صعودی تکنیکالی خود سوار و به نظر می رسد با اهداف یاد شده بتواند بازدهی خوبی به دست بدهد