بررسی روند سودآوری صندوق های سرمایه گذاری در بازه سه ماهه نیز از کسب بازده بیش از ۵١ درصدی ١٠ صندوق مطابق جدول زیر خبر می دهد. طی این مدت صندوق دماسنج ...