بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در یک ماهه درخشان مردادماه از کسب بازدهی بیش از ٣٠ درصد در حدود ده صندوق خبر می دهد که در این میان، گنجینه امغان الماس با سود ٣٩ درصدی....