قیمت فروش محصـولات داخلی توسط سـازمان حمایت از مصرف کننده تعیین میشود لیکن در خصوص محصولات صادراتی نرخ، تابعی از تغییرات قیمت ارز بوده و ...