این شرکت عمدتا به صادرات بیلت با نرخ های فوق می پردازد و نکته قابل توجه در خصوص درآمد ارزی شرکت آن است که علیرغم وجود هزینه های ...