اما به سراغ گُل سر سبد گروه کانی های فلزی یعنی کگل خواهیم رفت. سنگ آهن گل گهری که طی هفته های اخیر رشد قدرتمندی داشته و به نظر در این نقاط نیاز به مقداری استراحت داشته باشد. این شرکت طی سال ٩۶ موفق شده رقمی بالغ بر ۴٩.١٢۶ میلیارد ریال فروش محقق کند که از این رقم ، مبلغ ٣.١٠٨ میلیارد ریال مربوط به فروش فروردین ماه ، ۴.٠۶٢ میلیارد ریال مربوط به فروش اردیبهشت ، ٣.٠٧٧ میلیارد ریال مربوط به فروش خرداد ماه و ٣.۴۴٢ میلیارد ریال مربوط به فروش تیر ماه می باشد. بنابراین باید گفت که کگل در ...