حوالی ٢٣٠ تومان اشاره داشتیم که قیمت به مرور تا محدوده سقف کانال می تواند حرکت کند. با توجه به شکاف نموداری ایجاد شده ، قیمت سریع تر از آنچه که انتظار داشتیم تا محدوده ٣١۵ تومان پیش رفت و بیش از ٣۵ درصد بازدهی را در کوتاه مدت برای سهامدارانش به ارمغان آورد...