در نمودار تعدیل شده ، نوسانات قیمتی ۴ - ۵ سال اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم...