در حال حاضر به نظر می رسد که پس از عبور شاخص کل از محدوده سقف قبلی ، کف شاخص کل تا حوالی ١١۵ هزار واحد رشد کرده است...