بورس ٢۴ : تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات شرکت ریشمک با نرخ توافقی ، امیدها را به جهش سودآوری در این شرکت افزایش داده است. شرکت بر روی کاغذ شرایط خوبی دارد ولی ریسک های متوجه این شرکت نگران کننده است. احتمال اینکه سود شرکت در سال جاری مقادیر بیش از ۴٠٠ تومان را به ازای هر سهم تجربه کند زیاد است.در تحلیل بنیادی پیش رو به بررسی تفصیلی موارد فوق و پیش بینی سود هر سهم در سناریوهای متفاوت خواهیم پرداخت.