بانک مرکزی چین در این هفته برای تحریک اقتصاد خود اعمال سیاستهای انبساطی را برگزید. این اتفاقات باعث شد تا روند نزولی کامودیتی ها در بازارهای جهانی متوقف و نمودارها شیب مثبت را تجربه کنند ...