به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سیگنال بیشتر بر پایه حمایت تکنیکالی قوی که در قیمت های یاد شده عنوان شده است می تواند برگشت قیمتی خوبی داشته باشد و در صورت رسیدن به حمایت یاد شده خرید سهم و اختصاص بخشی از سبد ۵ تا ١٠ درصد به این سهم می تواند مناسب باشد