به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با صادرات محصولات خود به عراق از یک سو و رشد قیمت های فروش از سوی دیگر به نظر می رسد در موقعیت رشد و جهش سودآوری خوبی قرار دارد