صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود به ریسک هایی که رونق بازارهای مختلف را تهدید می کنند و سبب اصلاح شاخص ها و قیمت ها خواهند شد اشاره کرده و از سرمایه گذاران و سیاست گذاران خواسته است ..