نرخ محصولات مهم مثل سود پرک رشد ۴٨ درصدی پیش بینی شده بود که احتمالا در پایان سال رشد بیش از ۶٠% محقق می شود همچنین برای کلر جامد و مایع کاهش ...