در نمودار روزانه شاخص کل پس از ثبت قله ١١۵۵٠٠ واحدی در ۵ تیرماه شاهد شروع یک روند اصلاحی بودیم. ابتدا قیمت از سقف مذکور تا حوالی ١٠٨۵٠٠ واحد اصلاح داشته و سپس یک رشد مقطعی را...