شرکت برای سال ٩۶ حدود ١۴ تومان سود خالص شناسایی کرده که برآورد می شود برای سال ٩٧ این مقدار با احتساب تغییرات نرخ و طرح توسعه به حدود ...