به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم بنیادی از رشد اخیر بازار رشد چندانی نداشته و صعود قیمتی سهام شرکت های زیر مجموعه و ارزش ذاتی بالای سه حاکی از پتاسنیل رشد قیمتی خوبی در سهم دارد