در هفته نخست تیرماه با وجود اصلاح شدید قیمت ها در بازار، برآیند هفتگی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شناسایی سود در اکثر صندوق ها اشاره دارد بطوریکه بازدهی برترین های هفته به بیش از ٣ درصد رسید...