روز گذشته بورس تهران بهتر از آنچه که انتظار داشتیم ظاهر شد و تعداد بیشتری از صنایع و گروه ها مورد توجه واقع شدند. ارزش معاملات هم علیرغم اینکه هنوز با سطوح ایده آل فاصله دارد ، اما با یک رشد نسبی در نزدیکی ٢٠٠ میلیارد تومان قرار گرفت...