در گروه فولادی باری دیگر به سراغ مبارکه خواهیم رفت. شرکتی که باری دیگر بازار را انگشت به دهان گذاشت و نشان داد از نظر بنیادی یکی از بهترین های بورس تهران است. این شرکت در فروردین ماه با تولید و فروش ۴١۵ و ٣٠٧ هزار تن محصولات گرم ، تولید و فروش ١٢۶ و ١٢٣ هزار تن محصولات سرد ، تولید و فروش ٢٢ و ٢۴ هزار تن محصولات پوششدار و ... به مبلغی بالغ بر ١٢.٨٢٠ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به فروش ١١.٨٣٠ میلیارد ریالی دوره ...