به لحاظ سنتی همچنان بازار می پسندد تا در زمان بازار رکودی و یا ماه رمضان به سراغ این صنعت برود...