اما یکی از شرکت هایی که برای سال ٩٧ می تواند وضعیت بهتری داشته باشد ، پتروشیمی آبادان است. شرکتی که طی سالهای اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده اما به نظر می رسد طی سال جاری بتواند با تحقق سود ، بر روی بخشی از مشکلات سالهای گذشته سرپوش بگذارد. پتروشیمی آبادان طی سال ٩۶ رقمی بالغ بر ١.٧٢٨ میلیارد ریال درآمد محقق کرد که ١۵۴ میلیارد ریال آن متعلق به ...