اما باری دیگر به سراغ گروه فلزی و معدنی خواهیم رفت. جایی که فسرب در سال ٩۶ خوش درخشید و معامله گران انتظار دارند سود قوی تری از این شرکت برای سال ٩٧ مشاهده نمایند. این شرکت در حالی سال ٩۶ به مقدار ۵.٩۴٩ تن روی و ٣.٨٧١ تن سرب تولید کرده که ظرفیت اسمی تولید روی ١۵.٠٠٠ تن و سرب ۴٠.٠٠٠ تن است. شرکت در بودجه سال ٩٧ ، تولید ٨.٨٠٠ تن شمش روی و ٢.۵٠٠ تن سرب ( کاهش فروش سرب بدلیل انجام تعمیرات ...