در گروه سنگ آهنی ، کنور در محدوده حمایتی ٢۵٠ – ٢۶٠ تومانی نوسان می کند. از دست رفتن این سطح می تواند موجب شود تا این سهم تن به اصلاح تا قیمت های ٢٢۵ و حتی پائین تر دهد ! این شرکت در سال ٩۶ موفق شد به کمک فروش ٣۴۴ میلیارد ریالی اسفند ماه ، به درآمد ٢.٩٠٣ میلیارد ریالی دست یابد. این رقم در مقایسه با فروش ١.٨٧٠ میلیارد ریالی سال ٩۵ ، رشد ۵۵ درصدی را نشان می دهد. کنور نیز در اولین ماه از سال ٩٧ موفق شده از محل عرضه ...