از منظر الیوتی روند صعودی شاخص کل از کف ۶٠ - ۶١ هزار در نیمه دوم سال ٩۴ تا کنون را نمی توان با قاطعیت ایمپالس یا اصلاحی شمرد...