در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده ، افت و خیزهای قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال حاضر طی ١٢ هفته اخیر قیمت حدود ٢۵ درصد از ارزش خود را از دست داده و...