در سبد پیشنهادی این هفته فرصت های مختلف سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است...