صحبت از گل گهر است ؛ شرکتی با ٣۶٠٠ میلیارد تومان سرمایه و ارزش بازاری بیش از ١٢ هزار میلیارد تومان.در خیلی از مباحث تلگرامی این تک سهم سنگ آهنی را در نقاط کنونی خریدنی عنوان کرده اند؟ اما حرف آن ها چقدر درست است؟ بررسی بورس ٢۴ نشان می دهد که وضعیت سهم مناسب است و تنها ریسک شرکت کاهش قیمت شمش فولاد جهانی و بالتبع کاهش نرخ شمش داخلی است که سودآوری «کگل» را تحت الشعاع قرار می دهد؟ این تحلیل به شما می گوید که این شرکت چقدر ارزش دارد و چقدر می تواند سود بسازد...؟؟