بازار آخرین روز کاری هفته بیش از اینکه تحت فشار تحولات سیاسی باشد ، تحت تاثیر آتش بازی سازمان بورس و بازگشایی خونین نمادهای بانکی به ویژه صادرات بود ... ! به خصوص اینکه بازار در نیمه ابتدایی ساعت معاملات روز چهارشنبه ، چهره ای مشابه با بازار روز سه شنبه داشت و فشار عرضه زمانی فزونی یافت که «وبصادر» پس از یک توقف طولانی مدت ٣٠ ماهه با افت بیش از ...