سهم وارد فاز اصلاح فرسایشی شد. به گونه ای که در قالب یک ساختار ۵ موجی همراه با اورلپ ، به نظر امواج ABCDE اصلاحی تکمیل شده است. در کوتاه مدت محدوده ٣٣۵ - ٣۴٠ مهمترین سطح مقاومتی قیمت است. در صورتیکه...

تحلیل تکنیکال آلومراد - فمراد :

 

در چارچوب زمانی هفتگی پس از ثبت کف قیمتی 160 تومان در اواخر سال 94 شاهد رشد قیمتی سهم در قالب یک الگوی اصلاحی زیگزاگ بودیم. به گونه ای که شاهد رشد قیمت تا محدوده 520 تومان بودیم! پس از آن سهم وارد فاز اصلاح فرسایشی شد. به گونه ای که در قالب یک ساختار 5 موجی همراه با اورلپ ، به نظر امواج ABCDE اصلاحی تکمیل شده است. در کوتاه مدت محدوده 335 - 340 مهمترین سطح مقاومتی قیمت است. در صورتیکه قیمت موفق به عبور از این محدوده شود ، عملا رالی جدیدی را با هدف قیمتی 700 تومان می توانیم در سهم شاهد باشیم. لازم به ذکر است هدف یاد شده صرفا در میان مدت در دسترس خواهد بود. در صورت تثبیت قیمت زیر 270 تومان تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط است.