اما برای امروز از یکسو در آخرین روز کاری هفته قرار داریم و تعطیلات پایان هفته را در پیش داریم. از طرف دیگر در بازارهای جهانی قیمت ها اندکی کاهشی شده است. نفت ۶۶ دلار ، روی ٣۴٧٠ دلار و مس ٧٠٠٠ دلار قیمت دارند. روی هم رفته به نظر می رسد برای امروز...