برای امروز شروع کار بازارهای جهانی از اهمیت ویژه ای برای معامله گران بورس تهران برخوردار است. (خوشبختانه تا به اینجای کار قیمت ها تا حدودی صعودی بودند) با توجه به بازگشت دلار آزاد به محدوده ۴٧٠٠ – ۴٨٠٠ تومان در صورتیکه بازارهای جهانی هم یاری کنند...