آخرین روز کاری دی ماه در شرایطی به مصاف بازار سرمایه رفتیم که تمام توجهات عطف به المپیک زمستانی و اسکی نمادها بر روی سامانه کدال شده است !! البته طی روزهای میانی و پایانی هفته اخیر مراسم افتتاحیه را با نمادهایی نظیر فملی از شاخه «فلزات اساسی» ، «کچاد» از رشته ورزشی «کانی های فلزی» و «شپدیس» از گروه «پتروشیمی و شیمیایی» داشتیم و حالا امروز نیز شرکتها و نمادهای بیشتری با سرعت و شتاب ، همزمان با روشن شدن مشعل المپیک ، گزارش های خود را ...