در مقیاس هفتگی ، شاخص کل پس از رشد پرشتاب در ماه های پایانی سال ٩۴ که باعث رشد ٣٣ درصدی شاخص کل (از ۶١۴٠٠ واحد به ٨١٧٠٠ واحد) شد ، شاهد اصلاح نماگر بازار طی ١.۵ سال در قالب الگوی مثلث بودیم...