در این شماره از چشم انداز قصد داریم یکی از سهم های کم حاشیه و کم معامله بازار از گروه کانی های غیر فلزی را زیر ذره بین بنیادی بورس ٢۴ قرار دهیم. صنایع خاک چینی ایران با نماد (کخاک) که طی بازه زمانی ٣ – ۴ سال اخیر بواسطه وضعیت بنیادی مناسب و همچنین طرح های توسعه ای که داشته ، نه تنها ریزش نداشته بلکه روند صعودی نسبتا ...