شرکت لیزینگ رایان سایپا در آذرماه برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به مجمع می رود.