در این شماره از چشم انداز قصد داریم وضعیت تولید و فروش گل سر سبد گروه سنگ آهن یعنی سهام شرکت گل گهر با نماد «کگل» را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. این شرکت در حالی سود هر سهم خود را در گزارش ٣ ماهه ٣٩۶ ریال اعلام کرده بود و ١۴٠ ریال آن معادل ٣۵ درصد را پوشش داده بود که در گزارش ۶ ماهه سود خود را با تعدیل مثبت ١٢ درصدی تا سطوح ۴۴۴ ریال افزایش داد و ٢۴٠ ریال معادل ۵۴ درصد آن را پوشش داد. به عبارت ساده تر باید گفت ، کگل در کوارتر اول ١۴٠ ریال سود و ...