صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد

بورس 24: صندوق های سرمایه گذاری در سهام نخستین هفته آبانماه را با ثبت بازدهی مثبت در نیمی از صندوق ها پشت سرگذاشتند که در این میان توسعه اندوخته آینده، مشترک پیشتاز، گنجینه ارمغان الماس و سبحان با ثبت بازده 1.8 درصدی صدرنشین بودند. از سوی دیگر شاهد روند منفی در حدود نیمی از صندوق ها نیز بودیک که آتیه درخشان مس، توسعه صادرات و بانک اقتصاد نوین ضعیف ترین عملکرد را طی این مدت برجای گذاشتند. با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

جزئیات روند بازدهی و قیمت برای 80 صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است.