به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سیگنال دارای ریسک بالایی بوده و با توجه به قرار داشتن در بازار پایه دامنه نوسانات بالایی را هم دارد علت صدور این سیگنال گزارش اخیر مثبت شرکت و روند تکنیکالی مناسب می باشد.